Algemene voorwaarden KAS 040

 

1: KAS 040

KAS 040 is een handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht van de heer K.H. van Kruijsdijk. KAS 040 is gevestigd te Eindhoven, Lichtstraat 30 5611 XA en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 65841263.

2: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van KAS 040, haar bestuurders en haar werknemers is beperkt tot het door haar gefactureerde bedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Mocht, om welke reden dan ook, deze geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geen stand houden, dan zal de aansprakelijkheid geacht worden te zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door KAS 040 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van KAS 040. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien na ontdekking van de schade deze niet met bekwame spoed schriftelijk aan KAS 040 is gemeld en in ieder geval zodra twaalf maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis, waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor KAS 040 aansprakelijk is te houden. KAS 040 is nimmer aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens KAS 040. Iedere opdracht die aan KAS 040 is verstrekt impliceert de bevoegdheid van KAS 040 om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. KAS 040 is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van KAS 040. De opdrachtgever vrijwaart KAS 040 nadrukkelijk tegen alle mogelijke aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand hieronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die KAS 040 voor de opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten die KAS 040 moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de opdrachtgever aan KAS 040 worden vergoed.

Voor eventueel overeengekomen eigen beheer, update of aanpassingen door opdrachtgever verstrekt KAS 040 de benodigde informatie indien zo overeengekomen. Alle acties die opdrachtgever zelf uitvoert, vallen onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever.

3: Opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door of namens KAS 040 is aanvaard en zijn tevens van toepassing op alle aanvullende of vervolgopdrachten die KAS 040 uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van de opdrachtgever, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor KAS 040 alleen bindend indien en voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met nadrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. KAS 040 voert de opdracht uit op een haar passend tijdstip. In de offerte of onderhandelingen opgenomen

Algemene voorwaarden KAS 040

termijnen en/of levertijden zijn slechts indicatief, tenzij anders aangegeven. Eventuele wijzigingen in de opdracht gelden pas na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door KAS 040 per e-mail. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart KAS 040 tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door KAS 040 ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4: Declaratie

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het overeengekomen bedrag, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven voor overeengekomen meerwerk. 50% van het overeengekomen bedrag brengt KAS 040 dient bij aanvaarding van de overeenkomst te worden voldaan. De resterende 50% van het overeengekomen bedrag brengt KAS 040 in rekening nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar alvorens de website, webshop of applicatie online wordt gezet, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven voor overeengekomen meerwerk. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Bij aanschaf van producten zoals computer-hardware, domeinnamen, webhosting en of daaraan gelieerde producten anders dan de daadwerkelijke uren die gewerkt worden dienen voor aanvang van het project te zijn voldaan. Tenzij anders overeengekomen wordt te allen tijde het eerste arbeidsuur volledig berekend volgens het geldende uurtarief. Declaraties van KAS 040 zijn acht dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten door de opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is KAS 040 bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, waaronder bij hosting in ieder geval ook wordt verstaan – maar niet beperkt tot – het “offline” halen van de betreffende website(s), en is de opdrachtgever terstond de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van €250,-. Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft is KAS 040 bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te staken.

5: Hosting en email

KAS 040 levert tevens hosting- en aanverwante diensten. Uitsluitend de in de offerte vermelde omschrijving van de hostingdiensten en daarbij behorende prijzen zijn bindend. De acceptatie van de offerte leidt tot een overeenkomst tussen KAS 040 en opdrachtgever op het moment van ontvangst daarvan door KAS 040. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan opdrachtgever binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden middels mededeling daarvan aan KAS 040, tenzij opdrachtgever een hostingdienst reeds in gebruik heeft genomen of toestemming heeft gegeven werkzaamheden daartoe te verrichten. Het recht bestaat ook niet met betrekking tot registratie van domeinnamen. Alle wijzigingen in de uitvoering van hostingdiensten op verzoek van opdrachtgever of noodzakelijk door omstandigheden worden als meerwerk beschouwd en extra kosten tegen het daaraan te besteden aantal uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven bij opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de hostingdienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van KAS 040, zal KAS 040 zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken, alsmede toegang tot opgeslagen gegevens, te realiseren. KAS 040 biedt echter geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. KAS 040 spant zich daarnaast in om gebruikte systemen en software up-to-date te houden, maar is daarvoor afhankelijk van haar leverancier(s). KAS 040 is dan ook gerechtigd een update uit te stellen

Algemene voorwaarden KAS 040

Algemene voorwaarden KAS 040

totdat die afdoende getest en geëvalueerd is en door KAS040 voor installatie gereed wordtgeacht. KAS040 maakt regelmatig reservekopieënvan dooropdrachtgever op systemen vanKAS040 of ingeschakelde derden opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden.Deze reservekopieën worden alleengebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen doorKAS040 zelf en worden niet ter beschikking gesteld, afgezien van zeer bijzondere gevallen entegen betaling van het dan geldende tarief. Indienhet maken van backups als hostingdienstuitdrukkelijk is overeengekomen worden de gemaakte reservekopieën wel aan opdrachtgeverter beschikking gesteld.Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen maximale omvang vanhet dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit te respecteren. Bij overschrijding kanKAS040 verder gebruik van de betreffende hostingdienst beperken of blokkeren, dan weldaarvoor een extra bedrag in rekening brengen aan de hand van op dat moment gehanteerdebedragen voor extra dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit. KAS 040 zalinformatie over dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit op verzoek vanopdrachtgever verschaffen en zoveelmogelijk tijdig waarschuwen voor overschrijding van deovereengekomenmaximale omvang. KAS 040 houdt zich beschikbaar voor een redelijk niveauvan ondersteuning op afstand per telefoonof e-mail. Tijden van beschikbaarheid enresponstijden zijn te vinden op de website www.kas040.nl.KAS040 zal benodigde softwareinstalleren en/of configureren op systemen onderbeheer van KAS040.Opdrachtgever dientzelf overige software te installeren, de benodigde licenties daarvoor af te nemen en beiden up-to-date te houden, tenzijzij hiervoor een separate overeenkomst met KAS 040 aangaat.Opdrachtgever vrijwaart KAS040 voor aanspraken van derden betreffende installatie enlicenties van software, tenzij dit aanspraken betreft over installaties of licenties geleverd doorKAS040. Opdrachtgever mag geen informatie opslaan of verspreiden in strijd met de wet of de algemene voorwaarden.Daaronder wordt in ieder geval verstaan informatie die strafbarevormen van pornografiebevat, smadelijk, lasterlijk, racistisch, discriminerend of haatzaaiend of inbreuk maakt op rechten van derden(o.a. auteursrechten, merkrechten en portretrecht).Daarnaast is het opdrachtgever verboden handelingen te verrichten waarvan opdrachtgeverweet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit KAS 040, overige gebruikers van de hostingdiensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen. Het is KAS 040toegestaan registraties bij te houden van het gebruik van de hostingdienstenom zo de werkingvan haar systemen te kunnen beoordelen en verbeteren enovertredingen door opdrachtgevers te signaleren. Bij overtreding van opgenomen verboden naar de mening van KAS040 is zijgerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om die situatie te beëindigen of de impact te beperken. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice entakedown”-beleid zoals op de website vermeld. Indien voldoende aannemelijk is dat sprake isvan onrechtmatig handelen dooropdrachtgever jegens een derde,en deze derde een reëelbelang heeft bij afgifte van persoonsgegevens vande betreffende opdrachtgever is KAS 040gerechtigd de persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. Ookdeze maatregelenzijn uitgewerkt inhet “Notice-Takedown”-beleid van KAS 040. De overeenkomst metbetrekking tot hostingdiensten wordt aangegaan voor een termijn vanéén jaar tenzijschriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts wordenopgezegd metwederzijdsgoedvinden. Bij het uitblijven van eenopzeggingper e-mail waaringebruik wordt gemaakt van eenopzegtermijn van1 kalendermaand tegen het einde van deovereenkomst wordt de overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten steeds stilzwijgendverlengd meteen periode van één jaar. Indienopdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggenmet eenopzegtermijn van één maand.Opdrachtgever zal met betrekking tot de overeenkomst voor hostingdiensten jaarlijks bijvooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen, waarvoor KAS040 een factuur zalversturen. Eventueel aanvullende variabele bedragen worden maandelijks achteraf bij factuurin rekeninggebracht en door opdrachtgever voldaan.KAS040 heeft te allentijde het recht haar tarieven voor hostingdiensten periodiek te wijzigen.Opdrachtgever zal bij verhoging van

. KAS 040 zal benodigde software

installeren en/of configureren op systemen onder beheer van KAS 040. Opdrachtgever dient zelf overige software te installeren, de benodigde licenties daarvoor af te nemen en beiden uptodate te houden, tenzij zij hiervoor een separate overeenkomst met KAS 040 aangaat. Opdrachtgever vrijwaart KAS 040 voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, tenzij dit aanspraken betreft over installaties of licenties geleverd door KAS 040. Opdrachtgever mag geen informatie opslaan of verspreiden in strijd met de wet of de algemene voorwaarden. Daaronder wordt in ieder geval verstaan informatie die strafbare vormen van pornografie bevat, smadelijk, lasterlijk, racistisch, discriminerend of haatzaaiend of inbreuk maakt op rechten van derden (o.a. auteursrechten, merkrechten en portretrecht). Daarnaast is het opdrachtgever verboden handelingen te verrichten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit KAS 040, overige gebruikers van de hostingdiensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen. Het is KAS 040 toegestaan registraties bij te houden van het gebruik van de hostingdiensten om zo de werking van haar systemen te kunnen beoordelen en verbeteren en overtredingen door opdrachtgevers te signaleren. Bij overtreding van opgenomen verboden naar de mening van KAS 040 is zij gerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om die situatie te beëindigen of de impact te beperken. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice en takedown”-beleid zoals op de website vermeld. Indien voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen door opdrachtgever jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van persoonsgegevens van de betreffende opdrachtgever is KAS 040 gerechtigd de persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. Ook deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice-Takedown”-beleid van KAS 040. De overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten wordt aangegaan voor een termijn van één jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met wederzijds goedvinden. Bij het uitblijven van een opzegging per e-mail waarin gebruik wordt gemaakt van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de overeenkomst wordt de overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Indien opdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zal met betrekking tot de overeenkomst voor hostingdiensten jaarlijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen, waarvoor KAS 040 een factuur zal versturen. Eventueel aanvullende variabele bedragen worden maandelijks achteraf bij factuur in rekening gebracht en door opdrachtgever voldaan. KAS 040 heeft te allen tijde het recht haar tarieven voor hostingdiensten periodiek te wijzigen. Opdrachtgever zal bij verhoging van

Algemene voorwaarden KAS 040

de tarieven ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte worden gesteld. Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10% inhoudt of indien een wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de verhoging van de tarieven te beëindigen. Opdrachtgever wordt geacht gewijzigde tarieven te hebben geaccepteerd indien er acht dagen zijn verstreken na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden, waarin gewijzigde tarieven zijn opgenomen en waartegen door opdrachtgever binnen die termijn niet is geprotesteerd.

6: Intellectueel Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de opdracht of hostingdienst door KAS 040 ter beschikking gestelde werken (zoals software, scripts, teksten of afbeeldingen) berusten uitsluitend bij KAS 040 of diens toeleveranciers. De broncode blijft te allen tijde eigendom van KAS 040 tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. Verder zal opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Deze gebruiksrechten voor ter beschikking gestelde werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is daarnaast zelf verantwoordelijk voor door hem ter beschikking gestelde of gebruikte materialen en verklaart daartoe, eventueel middels benodigde toestemming, rechthebbende te zijn voor het gebruik van die werken. Opdrachtgever vrijwaart KAS 040 uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken wegens inbreuk op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot rechten van Intellectuele Eigendom, en eventuele kosten en schade die KAS 040 daardoor moet maken of lijdt.

7: Wijzigen Algemene Voorwaarden

KAS 040 kan op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn op grond van gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan geen bezwaar worden gemaakt. KAS 040 is daarnaast eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Hierover zal KAS 040 ten minste één maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen van kracht zullen worden opdrachtgever informeren. Indien opdrachtgever binnen die maand bezwaar maakt tegen de aanpassingen of uitbreidingen zal KAS 040 overwegen of zij alsnog van de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen wenst af te zien en opdrachtgever conform berichten. Indien KAS 040 de aanpassingen of uitbreidingen ondanks het bezwaar wenst door te voeren, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de aanpassingen of uitbreidingen te beëindigen.

8: Recht

Op alle tussen KAS 040 en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen uit deze overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost- Brabant, onverminderd het recht van KAS 040 om een keuze te maken voor de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden KAS 040

9: Eindbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.kas040.nl en worden op aanvraag kosteloos verstrekt. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dat de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. In dat geval zal KAS 040 een vervangende bepaling voorstellen waarmee, zoveel rechtens mogelijk, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.